جهت دریافت فایل مقالات فصلنامه علمی تخصصی مطالعات قرآنی نامه جامعه در پایگاه مجلات تخصصی نور کلیک نمایید

شماره جاری: دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 1-157 

3. خوانش معمای بی‌نیازی از دعا در بحران کرونا با رویکرد قرآنی

صفحه 53-74

مریم السادات موسوی؛ خدیجه حسین زاده؛ طاهره ماهروزاده