نویسنده = سید احمد موسوی باردئی
خوانش معمای بی‌نیازی از دعا در بحران کرونا با رویکرد قرآنی

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 53-74

مریم السادات موسوی؛ خدیجه حسین زاده؛ طاهره ماهروزاده


آیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 4، شماره 122، تیر 1396، صفحه 117-137

خدیجه حسین زاده باردئی؛ سید احمد موسوی باردئی؛ حسن صادقی