کلیدواژه‌ها = انسان
نقد دیدگاه سها درباره روح انسان با تاکید بر آراء مفسران فریقین

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 75-98

نرجس السادات محسنی؛ فرزانه جعفری


بررسی نظرات موافق و مخالف نقش مثبت دین در آرامش انسان

دوره 3، شماره 118، تیر 1395، صفحه 115-140

مهچره دهقانی