کلیدواژه‌ها = آیه خمس
معناشناسی «ذی‌القربی، یتامی و مساکین» در آیه خمس از دیدگاه فریقین

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 99-120

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر


معناشناسی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 31-50

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر