دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

معنا شناسی «ذی القربی » «یتامی » «مساکین» در آیه خمس از دیدگاه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر