بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

 • دادفر، محمد [1] پژوهشگر جامعه المصطفی العالمیه/ دانش آموخته فلسفه و دانش پژوه دکتری مدیریت دولتی
 • داودی، سعید [1] هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • دهقان، مهناز [1] طلبه سطح چهار فقه و اصول جامعه الزهرا(س)
 • دهقانی، مهچره [1] کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه قم/ دانش آموخته سطح 3 فلسفه اسلامی جامعه الزهرا(س)

ر

ز

 • زارع بیدکی، فاطمه [1] لیسانس رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث از دانشگاه یزد دانشگاه الهیات میبد؛ استاد و پژوهشگر سطح 3 رشته فلسفه جامعة الزهراء س
 • زارعی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا(س)، دانش آموخته سطح دو جامعه الزهرا(س) و همیار پژوهش طرح تربیت پژوهشگر پژوهشگاه حضرت معصومه(س)

س

ش

 • شاکری حسین آباد، صدیقه [1] دانشجوی دکترا رشته تاریخ دانشگاه الزهراء(س) و پژوهشگر رشته تاریخ جامعةالزهراء(س).
 • شهیدی، خدیجه [1] کارشناسی ارشد فلسفه و کلام، دانشگاه قم، پژوهشگر و طلبه سطح 3، رشته فلسفه و کلام جامعةالزهراس.

ص

ض

ط

ع

غ

ف

 • فاکر میبدی، محمد [1] 1. هئیت علمی گروه قرآن و حدیث مرکز جهانی علوم اسلامی/استاد جامعۀ المصطفی العالمیۀ (ص)
 • فتاحی، مژگان [1] دانش پژوه دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان/طلبه سطح سه کلام اسلامی جامعة الزهرا(س)
 • فرهادی، اعظم [1] دانشجوی دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)
 • فلاحی قمی، محمد [1] استادیار گروه تفسیر و قرآن و عضو هیأت علمی جامعةالمصطفی العالمیه.
 • فیجانی، صدیقه [1] دانش پژوه سطح 4 رشته تفسیر جامعه الزهرا(س)
 • فیروزی، الهه [1] رشناس ارشد مدرسی معارف، گرایش مبانی نظری اسلام از دانشگاه معارف اسلامی قم، سطح دو جامعه الزهرا(س)
 • فیضی، طاهره [1] دانشجوی دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

ق

 • قائمی امیری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه قم/ طلبه سطح سه تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا(س)
 • قاسم فام، معصومه [1] دانش آموخته سطح سه فلسفه اسلامی جامعه الزهرا(س)
 • قاضی خانی، سکینه [1] دانش آموخته سطح سه تاریخ اسلام موسسه آموزش عالی معصومیه
 • قرباغی، یگانه [1] طلبه سطح سه جامعه الزهرا(س)
 • قنبری، مرضیه [1] دانش پژوه دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم/ سطح سه تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا(س)
 • قوجائی خامنه، مریم [1] دانش آموخته جامعه الزهرا(س)، سطح چهار حوزه گرایش تفسیر تطبیقی
 • قوجایی خامنه، مریم [3] سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی/ پژوهشگر جامعه الزهرا(س)
 • قوی، محترم [1] مدرس تفسیر و علوم قرآنی و عضو گروه علمی مرکز تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی جامعه الزهرا(س)
 • قوی، محترم [1] سطح سه تفسیر و علوم قران و عضو گروه علمی مرکز تخصصی تعلیم و تربیت جامعه الزهرا(س)
 • قوی، محترم [1] دانش پژوه سطح 4 رشته تفسیر، مدرس جامعه الزهرا(س)، عضو گروه علمی تعلیم و تربیت اسلامی

ک

م

ن

و

ه

ی