دوره و شماره: دوره 2، شماره 114، تابستان 1394، صفحه 1-149