دوره و شماره: دوره 3، شماره 117، بهار 1395، صفحه 1-185 
2. نشوز و اسباب آن

صفحه 31-67

معصومه سادات نژاد‌موسوی


4. موانع تحقق نشوز

صفحه 103-130

فاطمه سیفی کناری