دوره و شماره: دوره 3، شماره 119، پاییز 1395، صفحه 1-131 
4. تاثیرات و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران در نیجریه

صفحه 69-92

نازنین غیبی حاجی پور؛ مهدیه نامدار