دوره و شماره: دوره 4، شماره 121، بهار 1396، صفحه 1-147 
2. امکان تغییر پذیری فطرت

صفحه 33-48

فرشته زارعی؛ طاهره ماهروزاده