دوره و شماره: دوره 4، شماره 122، تابستان 1396، صفحه 1-143 
6. آیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه

صفحه 117-137

خدیجه حسین زاده باردئی؛ سید احمد موسوی باردئی؛ حسن صادقی