دوره و شماره: دوره 5، شماره 125، بهار 1397، صفحه 1-155 
6. قطع رحم از دیدگاه آیات و روایات و تحلیل علل آن در جامعه کنونی

صفحه 123-143

مریم سادات برقعی؛ زهرا سادات سرکشیکیان