داوران

1

سکینه

آخوند

تفسیر و علوم قرآن

s.akhoond@yahoo.com

2

فاطمه

آخوند

تفسیر و علوم قرآن

f.akhoond@yahoo.com

3

علیرضا

آل بویه

اخلاق و تربیت

alireza.alebouyeh@gmail.com

4

احسان

ابراهیمی

تفسیر و علوم قرآن

ehsan_1144@yahoo.com

5

علیرضا

اسعدی

فلسفه و کلام اسلامی

asady50@gmail.com

6

معصومه

اسماعیلی

فلسفه و کلام اسلامی

masomehesmaeeli@yahoo.com

7

نسرین

انصاریان

تفسیر تطبیقی

nasrin.ansarian@yahoo.com

8

مریم

برقعی

فقه و حقوق

m.borqhei@yahoo.com

9

نرگس

بزرگخو

تفسیر و علوم قرآن

nabozorgkhoo@gmail.com

10

روح اله

بهشتی پور

کلام اسلامی

dbeheshtipour@gmail.com

11

احمد

بهشتی مهر

کلام اسلامی

ahmadbeheshtimehr@gmail.com

12

فریده

پیشوایی

تفسیر و علوم قرآن

Fpishvaei@gmail.com

13

طلعت

حسنی بافرانی

تفسیر و علوم قرآن

t.hasani16@gmail.com

14

خدیجه

حسین زاده

تفسیر و علوم قرآن

musavi6290@gmail.com

15

فاطمه

حسینی

تفسیر و علوم قرآن

e.hosayni12@yahoo.com

16

عبدالرسول

حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآن

hosseiny43@yahoo.com

17

فاطمه مرضیه

حسینی کاشانی

تفسیر و علوم قرآن

fama.hosseini@yahoo.com

18

ریحانه

حقانی

کلام اسلامی- تفسیر

haghani.r@gmail.com

19

سید جعفر

حق شناس

تفسیر و علوم قرآن

sjhaghshenas@gmail.com

20

فرزانه

حکیم زاده

تاریخ و سیره

f.1342@gmail.com

21

مهناز

دهقان

فقه و اصول

gonche1356@yahoo.com

22

حسین

رضائیان بیلندی

تعلیم و تربیت

h.rezaeian60@gmail.com

23

محمدرضا

رضانیا معلم

فقه و حقوق

moallem1380@gmail.com

24

بی بی سادات

رضی بهابادی

علوم قرآن و حدیث

b.razi@alzahra.ac.ir

25

کاوس

روحی برندق

تفسیر و علوم قرآن

k.roohi@modares.ac.ir

26

زهرا

سرکشیکیان

فقه و اصول

kosaretaban@gmail.com

27

معصومه

سلطانی

تفسیر و علوم قرآن

soltani_12@yahoo.com

28

زهره

شریعت ناصری

تفسیر و علوم قرآن

z.shariatnaseri@yahoo.com

29

علی

شریفی

فقه و حقوق

majooya@gmail.com

30

سید حسین

شفیعی دارابی

تفسیر و علوم قرآن

shafieidarabi@chmail.ir

31

حسن

صادقی

فقه و اصول

sadegi114@chmail.ir

32

کبری

طاهری نژاد

تفسیر و علوم قرآن

  alzahra.zanjan@yahoo.com

33

سید حیدر

طباطبایی

علوم قرآن و حدیث

sydhaidar76@yahoo.com

34

سید محمود

طیب حسینی

تفسیر و علوم قرآن

tayyebhoseini@rihu.ac.ir

35

زینب

طیبی

تفسیر و علوم قرآن

ztayyebi62@gmail.com

36

ناهید

طیبی

تاریخ اسلام

tayyebi110@yahoo.com

37

زهرا

عزیزاللهی

فقه و اصول

z.azezollahi@chmail.ir

38

سیدضیاالدین

علیانسب

تفسیر و علوم قرآن

z.olyanasab@hmu.ac.ir

39

سیده سعیده

غروی

تفسیر و علوم قرآن

saeedehgharavi@yahoo.com

40

مهدی

غلامعلی

تفسیر و علوم حدیث

mahdigh53@gmail.com

41

داود

فائزی نسب

ادبیات عرب

arabic.edu@jz.ac.ir

42

نفیسه

فقیهی

تفسیر و علوم قرآن

n_faghihi@yahoo.com

43

صغری

فهیمی

تاریخ اسلام

s.fahimi45@gmail.com

44

علی

قانعی اردکانی

تفسیر و علوم قرآن

ghanei83@yahoo.com

45

صالح

قنادی

تفسیر و علوم قرآن

sghanadi@gmail.com

46

فاطمه

قنبری

تفسیر-فقه و اصول

f.ghanbari.313@gmail.com

47

مریم

قوجایی خامنه

تفسیر و علوم قرآن

m.ghojaei.kh@gmail.com

48

محترم

قوی

تفسیر و علوم قرآن

1359msrghavi@gmail.com

49

علیرضا

کاوند

تفسیر و علوم قرآن

motarjem60@yahoo.com

50

منیر

کبیر

فقه و اصول

kabir.mail5777@gmail.com

51

نسرین

کردنژاد

تفسیر و علوم قرآن

n.kordnejad@yahoo.com

52

طاهره

ماهروزاده

تفسیر و علوم قرآن

mahrozadeh@gmail.com

53

نرجس السادات

محسنی

تفسیر و علوم قرآن

  narjes.mohseni@gmail.com