دوره و شماره: دوره 2، شماره 116، زمستان 1394، صفحه 1-137 
3. اختیار در ذرات از دیدگاه قرآن و فیزیک کوانتوم

صفحه 55-70

محمدهادی مفتح؛ زینب موسوی الملکی


4. علم امام از دیدگاه شیخ مفید و علامه طباطبایی

صفحه 71-90

ابراهیم علیپور؛ سکینه کلانتری