دوره و شماره: دوره 3، شماره 120، زمستان 1395، صفحه 1-149 
5. بررسی رویکرد تقریبی مغنیه در تفسیر الکاشف

صفحه 95-116

زهرا قائمی امیری؛ طلعت حسنی بافرانی