نویسنده = سیده مرضیه علوی
بررسی تطبیقی پوشش زنان در قرآن

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 115-138

سیده مرضیه علوی؛ سعید داودی


بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه ابن‌ تیمیه و علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 127، مهر 1397، صفحه 33-58

محمد فاکر میبدی؛ سیده مرضیه علوی