نویسنده = سعید داودی
بررسی تطبیقی پوشش زنان در قرآن

دوره 6، شماره 132، اسفند 1398، صفحه 115-138

سیده مرضیه علوی؛ سعید داودی


بررسی تطبیقی آیات صوم از دیدگاه تفاسیر فقهی فریقین

دوره 5، شماره 125، فروردین 1397، صفحه 97-122

سعید داودی؛ معصومه سلطانی