نویسنده = مریم قوجایی خامنه
بررسی تطبیقی حقوق‌جنسی ‌زوجه از دیدگاه علامه‌طباطبایی و علامه‌فضل‌الله

دوره 7، شماره 133، خرداد 1399، صفحه 55-80

مریم قوجایی خامنه؛ معصومه برخوردار


تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر

دوره 4، شماره 124، دی 1396، صفحه 91-114

مریم قوجایی خامنه


بررسی تطبیقی مقاصد سور از دیدگاه تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 7-32

حسن صادقی؛ مریم قوجایی خامنه