نویسنده = حسن صادقی
آیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 4، شماره 122، تیر 1396، صفحه 117-137

خدیجه حسین زاده باردئی؛ سید احمد موسوی باردئی؛ حسن صادقی


بررسی تطبیقی مقاصد سور از دیدگاه تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 7-32

حسن صادقی؛ مریم قوجایی خامنه