نویسنده = محترم قوی
تحلیلی بر نعمت های بنی اسرائیل و پیامدهای ناسپاسی آن

دوره 4، شماره 121، فروردین 1396، صفحه 49-74

محترم قوی؛ طاهره میراحمدی