نویسنده = نازنین غیبی حاجی پور
مبانی فقهی و حقوقی مسولیت دولت نیجریه در قبال حفظ جان شیعیان

دوره 3، شماره 119، مهر 1395، صفحه 27-46

سید محمد حسینی


تاثیرات و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران در نیجریه

دوره 3، شماره 119، مهر 1395، صفحه 69-92

نازنین غیبی حاجی پور؛ مهدیه نامدار