نویسنده = نسرین انصاریان
تطور معانی الفاظ قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 135، آذر 1399، صفحه 36-57

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی


تاثیر عمل صالح در شفاعت شافعان روز جزاءاز منظرقرآن

دوره 6، شماره 129، فروردین 1398، صفحه 1-16

نسرین انصاریان


تفاوت معنایی دو واژه اجر و ثواب در قرآن

دوره 6، شماره 129، فروردین 1398، صفحه 1-16

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی