نویسنده = احترام سادات موسوی‌زاده
الگوهای گفتاری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 113، فروردین 1394، صفحه 33-64

احترام سادات موسوی‌زاده؛ غلامرضا نورمحمدی