نویسنده = زینب صلواتی زاده
معنا شناسی «ذی القربی » «یتامی » «مساکین» در آیه خمس از دیدگاه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر


معنا شناسی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 31-50

زینب صلواتی زاده؛ منیر کبیر