نویسنده = طاهره ماهروزاده
خوانش معمای بی‌نیازی از دعا در بحران کرونا با رویکرد قرآنی

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 53-74

مریم السادات موسوی؛ خدیجه حسین زاده؛ طاهره ماهروزاده


پارادوکس بی‌نیازی از دعا در بحران کرونا با رویکرد قرآنی

دوره 8، شماره 137، خرداد 1400، صفحه 53-74

مریم السادات موسوی؛ خدیجه حسین زاده بادئی؛ طاهره ماهروزاده