نویسنده = طاهره سادات حسینی نصرآبادی
بررسی تطبیقی مفهوم تمدن از دیدگاه علامه‌ طباطبایی و سیدقطب

دوره 7، شماره 136، بهمن 1399، صفحه 89-120

طاهره سادات حسینی نصرآبادی