کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی (ره)
بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه ابن‌ تیمیه و علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 127، مهر 1397، صفحه 33-58

محمد فاکر میبدی؛ سیده مرضیه علوی