کلیدواژه‌ها = تفاسیر روایی
بازیابی گزارش های کتاب المغازی در تفسیر قمی.

دوره 4، شماره 123، مهر 1396، صفحه 105-130

ناهید طیبی