کلیدواژه‌ها = کارنامه عملی
بررسی تطبیقی آرای اعتقادی و کارنامه عملی خوارج و وهابیت

دوره 4، شماره 122، تیر 1396، صفحه 7-30

مژگان فتاحی؛ راضیه محمدی