کلیدواژه‌ها = فطرت بالفعل
امکان تغییر پذیری فطرت

دوره 4، شماره 121، فروردین 1396، صفحه 33-48

فرشته زارعی؛ طاهره ماهروزاده