کلیدواژه‌ها = ترجمه‌های معاصر فارسی
بررسی «نشوز» در ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

دوره 3، شماره 117، فروردین 1395، صفحه 7-30

زینب طیبی