کلیدواژه‌ها = ادعای وقوع نسخ آیات 169 و 170 آل ‌عمران
تحلیل و بررسی ادعای نسخ آیات 20 و 169-170 سوره‌ آل‌ عمران

دوره 7، شماره 136، بهمن 1399، صفحه 121-134

عبدالرسول حسینی زاده؛ لیلا ابراهیمی