کلیدواژه‌ها = عدم اختلاف در قرآن
بررسی دلیل آیت الله خویی برمحدودیت تعداد آیات منسوخ

دوره 8، شماره 139، مهر 1401، صفحه 75-93

سمانه توکلی؛ مریم توحیدی