کلیدواژه‌ها = اجتهاد
تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر

دوره 4، شماره 124، دی 1396، صفحه 91-114

مریم قوجایی خامنه