کلیدواژه‌ها = تفسیر
تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر

دوره 4، شماره 124، دی 1396، صفحه 91-114

مریم قوجایی خامنه


بررسی رویکرد تقریبی مغنیه در تفسیر الکاشف

دوره 3، شماره 120، دی 1395، صفحه 95-116

زهرا قائمی امیری؛ طلعت حسنی بافرانی