کلیدواژه‌ها = رویکرد عقلی
جایگاه رویکرد عقلی شیخ طوسی در به کارگیری قواعد تفسیری در تفسیر تبیان

دوره 2، شماره 116، دی 1394، صفحه 7-27

ریحانه هاشمی (شهیدی)؛ سید محمد هاشمی زاده