کلیدواژه‌ها = شهید مطهری
تحلیل نقد شهید مطهری(ره) بر علامه طباطبایی(ره) در مفهوم حکمت الهی

دوره 7، شماره 134، شهریور 1399، صفحه 7-30

فریده پیشوایی؛ ریحانه حقانی


نقد پوزیتیویسم از دیدگاه شهید مطهری

دوره 1، شماره 112، دی 1395، صفحه 139-152

مهدی کشتکاران؛ عطیه کشتکاران