مطالعه کاربردی اصول موضوعه نظام اقتصادی اسلام با محوریت آیات مفسّره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح چهار تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(ع) مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

قرآن کریم به‌عنوان آخرین کتاب آسمانی، برای تمامی ابعاد زندگی بشر، برنامه و نظام‌هایی ارائه کرده که اجرای کامل و صحیح آن، موجب سعادت فرد و جامعه می‌گردد. در این میان، آیات پرشماری از قرآن، درباره موضوعات اقتصادی است که می‌توان بر اساس آنها، نظام اقتصاد اسلامی را استخراج و تدوین کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی تفسیر اقتصادی قرآن و ارائه نمای کلی اقتصاد اسلامی، مبانی آن همچون مالکیت، اختیار و آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان شده است.بر اساس این نظام، همزمان با تأکید بر افزایش تولید، میانه‌روی در مصرف و عدالت در توزیع، برای رسیدن به اهداف میانى همچون اقتدار اقتصادى، ایجاد رفاه عمومى، فقرزدایى و ایجاد امنیت، هیچ‌گاه نباید از چارچوب ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى خارج ‏شد و باید تحکیم این ارزش‌ها در تمامى فعالیت‌هاى اقتصادى را مدّ نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها