اختلاف قرائات سور‌ه‌ اسراء در سنجه‌ تفاسیرفریقین

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی مجتمع آموزش عالی تخصصی کوثر تهران

چکیده

علم قرائت، علمی است درباره‌ قرائت قرآن که کلام وحى و معجزه جاوید پیامبر گرامى(ص) است. ازاین‌رو، شناسایی اختلاف قرائات الفاظ قرآنی و بررسی نقش آنها در تفاسیر، اهمیت ویژه‏اى دارد. در این نوشتار، موارد اختلاف قراء هفتگانه، در مورد برخی واژگان سوره‌ اسراء، بررسی و اختلاف تفسیرى این موارد، به صورت تطبیقی، تحلیل شده است. همچنین میزان اختلاف، بر اساس روایت حفص از عاصم، به عنوان مشهورترین قرائت، توسط‌ جدول و نمودار مشخص شده و نقش اختلاف در قرائات برخی واژگان این سوره در تغییر یا عدم تغییر معانی کلمات و آیات آن، مورد توجه قرار گرفته است. در انجام این تحقیق، از منابع کتابخانه‌ای و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده‌ایم. این تحقیق نشان داد مدعای عدم وقوع تحریف در قرآن، ناظر به عدم وقوع تحریف به زیاده و نقصان در قرآن است نه مطلق انواع تحریف؛ زیرا تحریف معنوی، در قالب ترجمه‌‌ها و تفاسیر مختلف رخ داده است. البته مسئله‌ «اختلاف در قرائات»، تحریف لفظی است، ولی میزان تاثیر آنها در معانی واژگان آیات سوره‌ اسراء اندک بوده و اغلب و در نهایت، مفهوم یکسانی از آیه به ‌دست آمده است. گاهی تغییراتی مانند مبالغه و تاکید یا التفات از مقام غایب به تخاطب یا برعکس یا به ‌صورت مفرد و جمع ایجاد شده است. در بعضی موارد نیز منجر به تغییر معنایی در آیه شده است. از مجموعه‌ 28 مورد اختلاف قرائت در سوره‌ اسراء، 12مورد همراه با تغییر معنایی و تعداد 16 مورد، بدون تغییر معنایی است.

کلیدواژه‌ها