گستره تاویل قران از دیدگاه معتزله و شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کادر مدیریت استان

چکیده

چکیده:
مسئله «‌تأویل قرآن‌»به عنوان یکی از مسائل علوم قرآنی، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه نقش زیربنایی را در بهره گیری از معارف قرآن کریم ایفا میکند هدف این مطالعه ارزیابی گستره تاویل از دیدگاه معتزله و شیعه می‌باشد که به روش کتابخانه ای و تحلیل و بررسی آیات قرآن به سرانجام رسیده است. یافته های این تحقیق حاکی از این است که در نگاه شیعه، عقل در کنار دیگر منابع، نه حاکم مطلق و نه محکوم مطلق اسـت. در مذهب معتزله عقلگرایی مهمترین مبناست و آن را بر همة انواع نقل، حاکم میکنند. از منظر روایات مسلِّم شیعی، قرآن دارای سطوح مختلفـی از معـانی اسـت کـه بـه پاره ای از این سطوح، بطون گفته میشود و مرحله عالی فهـم عمیـق قـرآن کـه شـامل بطون هم میشود، به معصوم اختصاص دارد؛ ولی معتزلیان غالباً به وجـود بطـن بـرای آیات اعتقاد ندارند. نگرش شیعه با معتزله در مسائل دیگری مثل سرانجام مـؤمن مرتکـب گنـاه کبیـره، تفسیر آیات شفاعت، برتری پیامبران از فرشتگان، مسئلة بداء، رجعت، عصمت، وفای به وعیدهای موجود در قرآن و ... متفاوت است.

کلیدواژه‌ها