چرایی دوسویه‌انگاری دنیا از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش اموخته دکترای رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم. دانش آموخته سطح3 رشته تفسیر جامعه الزهرا س

چکیده

از مبانی آموزه‌های اسلام این است که انسان دارای ماهیت وجودی دوگانه مادی و معنوی است و به‌عنوان برگزیده‌ترین مخلوقاتِ عالم‌هستی، شایسته رسیدن به مقام قرب‌الهی است که این مهم ارتباط ویژه‌ای با نگرش انسان به دنیا و شناخت هدف‌خلقت دارد. در این-خصوص در آیات و روایات دو نگرش نسبت به دنیا مطرح است؛ دنیاى ممدوح، و دنیای مذموم. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی دوسویه‌انگاری دنیا در منابع اسلامی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاصل از این است که در نگرش مادی‌گرایانه نهایت هدف-خلقت بهره‌مندی بیشتر از نعمت‌های دنیوی و نادیده‌پنداشتن حیات اخروی است که به‌دلیل غرق‌شدن در مادیات و فراموشی آخرت، موردمذمت است. اما در نگرش حقیقی، بحث تکامل انسان مطرح است که به‌دلیل بهره‌مندی از دنیا درمسیر حرکت به‌سوی خداوند و کسب فضائل انسانی، ممدوح است. حیات حقیقی که در قرآن به‌عنوان حیات طیبه نام برده شده، مرهون نحوه صحیح زندگی در دنیاست که وابسته به تعالی روح است و با ایمان‌راسخ و عمل‌صالح می‌توان به آن دست یافت و موجب سعادت دنیا و آخرت شد.

کلیدواژه‌ها