گستره، مقدار و ملاک تعیین نفقه واجب زوجه در مذاهب خمسه

نویسنده

سطح 4 گرایش فقه خانواده، موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

چکیده

یکی از حقوق زوجه در نظام حقوقی اسلام، حقّ نفقه است که به دلیل تصریح نصوص، مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است؛ اما اینکه مصادیق نفقه کدام است و مقدار آن چگونه محاسبه می‌شود یا ملاک در تعیین نفقه واجب زوجه چیست؟ بین فقهای مذاهب خمسه اختلاف است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظرات فقهای مذاهب خمسه در مصادیق نفقه، مقدار و ملاک تعیین آن، در عین تفاوت، از قلّت به کثرت گرویده است. نظر فقهای متقدم امامیه و همچنین فقهای اهل تسنن انحصار مصادیق نفقه به موارد ذکر شده در روایات است؛ در حالی که فقهای متأخر امامیه تأمین همه نیازمندی‌های زوجه را بر زوج واجب می‌دانند. فقهای امامیه به جز شیخ طوسی، مقدار نفقه واجب زوجه را به عرف واگذار کرده‌اند؛ ولی فقهای اهل تسنن برای نفقه واجب زوجه مقدار تعیین کرده‌اند. همچنین درباره ملاک تعیین نفقه واجب زوجه، بیشتر فقهای امامیه (به ویژه متأخران)، شأن متعارف زوجه را ملاک دانسته‌اند و فقهای اهل تسنن تمکّن زوج را ملاک قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها