واکاوی جراحی زیبایی در آینه فقه و حقوق (پیش و پس از اقدام)

نویسنده

طلبه سطح چهار جامعه الزهرا(س)، رشته فقه و اصول

چکیده

تمایل مضاعف به زیبایی به عنوان یکی از غرایز طبیعی بشر (به ویژه در زنان)، گاهی با انحراف از این حس فطری، همراه است و نمونه آن در افزایش روزافزون جراحی­های زیبایی مشهود  است. با توجه به احساس نیاز جامعه به بحث زیبایی­شناسی و اقبال عمومی و حتی برخی متشرعین به انجام جراحی زیبایی، صرف­نظر از مسائل فرهنگی- اجتماعی مطرح، پرداختن به این موضوع از جنبه فقهی-حقوقی ضرورت دارد. در مجموع، بررسی منابع موجود در این زمینه در صورت وجود غرض عقلایی جراحی، حکم جواز را بیان می­کنند؛ اما  کنکاش در آثار فقهی مترتب بر این نوع از جراحی­ها، از جمله تغییر مقدمات معمول برای عبادات، مانند غسل و وضو و نیز حرمت جراحی به سبب برخی مقارنات حرام، همچون لمس در موارد غیر ضروری و نگاه حرام و تدلیس و نیز آثار حقوقی ضمان پزشک جراح -در صورت اهمال یا نداشتن مهارت لازم- و یا عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، گستره اقدام به جراحی زیبایی را ضابطه­مند و گاه محدودتر می­کند.

کلیدواژه‌ها


 1.  ابن‌فارس، احمد [بی‌تا]، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، چاپ اول، [بی‌جا]: مکتب الاعلام الاسلامی.
 2. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1412ق)، لسان العرب، ج2، چاپ اول، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
 3. انصاری، مرتضی (1415ق)، کتاب المکاسب، چاپ اول، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
 4. بجنوردی، سیدحسن (1419ق)، القواعد الفقهیه، ج1، چاپ اول، قم: نشر الهادی.
 5. پاد، ابراهیم (1381)، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، چاپ اول، تهران: انتشارات رهام.
 6. الجکنی، محمد بن احمد مزید (1424ق)، احکام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها، قاهره: مکتبة التابعین.                 
 7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، قانون مدنی (مجموعه محشی)، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
 8.  جوهری، اسماعیل بن حماد (1407ق)، الصحاح اللغة، الطبعة الرابعة، [بی‌جا]: دار العلم للملابین.
 9. حائری طباطبایی، علی بن محمد (1418ق)، ریاض المسائل فی بیان الحکام، ج16، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث.
 10. حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، ج24 و 29، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (ع).
 11. حلی، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج23، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان.
 12. دهخدا، علی‌اکبر (1373)، فرهنگ دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق)، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار الشامیه.
 14. زبیدی، محب‌الدین [بی‌تا]، تاج العروس من جواهر القاموس، ج2، بیروت: انتشارات الحیاة.
 15. ژوردن، پاتریس (1386)، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
 16. سیوطی، جلال‌الدین [بی‌تا]، الاشباه و نظایر، تخریج و تعلیق خالد سبل بن سلیمان، چاپ الثالثه، بیروت: دار الفکر.
 17. شبیری زنجانی، سیدموسی، تقریرات درس خارج فقه، نرم‌افزار فقه نور.
 18. شجاع‌پوریان، سیاووش (1389)، مسئولیتقراردادی پزشک در برابر بیمار، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوسی.
 19. صفایی، سیدحسین، حبیب‌الله رحیمی (1390)، مسئولیت مدنی، چاپ دوم، قم: انتشارات سمت.
 20. صفی‌پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم (1297ق)، منتهی الارب فی لغة العرب، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی.
 21. طباطبایی یزدی، سیدکاظم (1419ق)، العروة الوثقی (المحشی)، ج2، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 22. طباطبایی کربلائی (1382)، ریاض المسائل فی تحقیق الحکام، قم: آل البیت (ع).
 23. طبری، محمد بن جریر (1356)، ترجمه تفسیر طبری، تصحیح یغمایی، حبیب، تهران: ایرانسال.
 24.  طریحی، فخرالدین (1430ق)، معجع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، چاپ اول، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
 25. عاملی، زین‌الدین بن علی (1421ق)، رسائل الشهید ثانی، ج2، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 26. عباسی، محمود (1389)، مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی.
 27. عمید زنجانی، عباسعلی (1382)، موجبات ضمان، چاپ اول، تهران: میزان.
 28. الفوزان، صالح بن محمد (1429ق)، الجراحة التجمیلیة (عرض طبی و دراسة فقهیه مفصله)، الریاض: دار التدمریه.
 29. فیومی، احمد بن محمد مقری (1420ق)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج1، بیروت: المکتبة العصریة.
 30. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم علی حاتمی، اصل 171.                                              
 31. کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 32. کریمی­نیا، مهدی (1348ق)، کلیات مقدماتی حقوق، ج1، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 33.  لوئیس، معلوف (1373)، المنجد فی اللغة، قم: نشر بلاغت.
 34. محقق حلی، نجم‌الدین (1412ق)، النهایة و نکتها، ج4، چاپ اول، قم: دفتر انتشارت اسلامی.
 35.  محمد قزمار، نادیه (2010م)، جراحة التحمیلة الجوانب القانونیة والشرعیة، الطبعة الاولی، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع.
 36. مکارم شیرازی، ناصر (1411ق)، القواعد الفقهیه، ج1، چاپ سوم، قم: مدرسه امیرالمؤمنین (ع).
 37. منصور، جهانگیر (1394)، قانون مجازات اسلامی، ماده 59.
 38. موسوی خمینی، سیدمصطفی [بی‌تا]، مستند تحریر الوسیلة، ج2، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 39. نجفی، محمد بن حسن (1416ق)، جواهر الکلام، ج2، چاپ هشتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 40. نراقی،احمد بن محمد (1419ق)، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج14، قم: مؤسسه آل البیت (ع).
 41. سایت:  http://ahkam.tebyan.net