ورزش بانوان از منظر فقه اسلامی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، طلبه سطح دو جامعه الزهرا(س)

چکیده

امروز با تحول در شیوه زندگی شهری، ورزش برای زنان امری جدی تلقی می‌شود که به سلامت جسم، نشاط روح، انجام صحیح نقش مادری- همسری و تربیت نسل آینده کمک می‌کند. در دین اسلام نیز هر عمل مشروعی که موجب نیرومندی و تقویت جسم و روح افراد و به طور کلی سبب نشاط و نیرومندی جامعه شود، مطلوب بوده و مورد تایید قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این تحقیق، شناخت ماهیت ورزش بانوان بر اساس معیارهای اسلامی و مطابق با منزلت زن مسلمان است. در این جستار برای بیان مسائل مربوط به ورزش بانوان، با رجوع به حوزه فقه اسلامی و جستجو در مصادر و منابع فقهی شیعه، اصول کلی ورزش بانوان مورد بررسی قرار گرفته است و این نتیجه به دست آمده است که با توجه به سیرة عقلا و اصل برائت، ورزش برای بانوان مباح است و موید آن آیات و روایاتی است که در زمینة تندرستی و تقویت جسم وجود دارد. محدوده این امر نیز تا آن جا که برای آنان ضرری نداشته باشد و مستلزم فعل حرامی نگردد، مجاز شمرده شده است.

کلیدواژه‌ها