بررسی رویکرد تقریبی مغنیه در تفسیر الکاشف

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه قم/ طلبه سطح سه تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا(س)

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

یکی از انواع گرایشها در تفسیر قرآن تقریب است تقریب نزدیکی دیدگاه های مذاهب اسلامی براساس اصول و مشترکات به منظور ایجاد اخوت در دین است این مساله درجامعه اسلامی با توجه به ضرورت سیاسی - اجتماعی و لزوم وحدت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این میان مرحوم محمد جواد مغنیه با نگارش تفسیر الکاشف از معاصرین پیشگام تقریب در تفسیر قرآن است. صاحب الکاشف با بررسی آیات اختلافی بین شیعه واهل سنت با کمال احتیاط و دور نشدن از انصاف در تفسیر خود بیشتر به موارد اتفاقی و اشتراکات بین شیعه و اهل سنت پرداخته است و در موارد اختلاف از داوری و اثبات نظریه اختصاصی شیعه و بیان تطبیقات و مصادیق آیات که در روایات به آن اشاره شده است و حتی در برخی موارد از تبیین روشن خود آیه پرهیز کرده است آیات مورد اختلاف شیعه و هل سنت در حوزه های فقهی کلامی و اعقادی است و در این مقاله با روش کتابخانه ای تنها به بررسی تطبیقی آیات اعتقادی تطهیر ، اطاعت از اولی الامر ، ولایت تبلیغ، اکمال دین ، شفاعت ، اهل ذکر و استخلاف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها