بررسی نقض حقوق اقلیت های دینی و شیعیان در نیجریه

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم

چکیده

در قلمرو حقوق بین الملل معاصر، توجه به حقوق اقلیت ها و یا حقوق فرهنگی و دینی گروه های انسانی به رسمیت شناخته شده و بر لزوم احترام به آنها تاکید شده است، اما مشکل تمام نهادهای ناظر بر منع تبعیض نسبت به اقلیت ها این است که سازوکارهای پیش بینی شده آیا در حد توصیه های غیرالزام آور است و یا در نهایت به نهادی سیاسی محول می شود. این درحالی است که نگرش جهانی در میان حقوقدانان نسبت به مفاهیم سنتی حمایت از اقلیت ها تغییر یافته است. یکی از مهمترین گروه های قومیتی و دینی در کشور نیجریه، تشیع است که از گسترش قابل توجهی برخوردار بوده است و در کنار شکوفایی امیدها و آرزوهای حق طلبان، موجب بروز و تشدید مخالفت مخالفان علیه شیعه و رهبران آنها شده است. بررسی دقیق این مخالفت ها از جمله ترور ناکام شیخ زکزاکی، حمله به تظاهرات مسالمت آمیز روز قدس 2014 م و حمله به حسینیه شیعیان، مغایر با حقوق مندرج در حقوق بین الملل بشر و حقوق اقلیت های دینی است. براین اساس در این جستار، به تبیین حقوق فرهنگی اقلیت ها در انجام مناسک دینی و آزادی های مختلف آن ها پرداخته شده و بر نقض حقوق اقلیت های دینی در نیجریه تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها


 • آشوری، داریوش ، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ دوم، بی جا، نشر آگاه، 138
 • Catherine, Cisse, The End of a Culture of Impunity in Rwanda? Prosecution of Genocide and War Crimes before Rwandan Courts and the International Criminal Tribunal for Rwanda, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, on: http://www.journals.cambridge.org,1998.
 • Committee on Economic, Social and Cultural Rights, France, U.N. Doc. E/C.12/1/Add. 72(2001), Para 15. Last visited on 28/07/2010 on: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.
 • Decker ,Christopher & Fresa, Lucia, ;The Status of Conscientious Objection under Article 4 of the European Convention on Human Rights;, International Law and politics, vol:33, 2001.
 • Dinstein ,Yoram: Collective Human Rights of Minorities. In: 25 ICQL 102 (1976) [hereinafter: Dinstein (1976)].
 • Dunbar ,Robert , ; Minority Language Rights in International Law; , international and Comparative Law Quarterly, vol:50, 2001.
 • Edge, Peter W. The European Court of Human Rights and Religious Rights;, International and Comparative Law Quarterly, vol:47, 1998.
 • Evans, Carolyn, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights, Oxford University Press,2001.
 • General Comment No. 22: The Right to Freedom of thought, conscience and religion (art. 18): 30/07/93. CCPR/C/21/Rev.1.
 • Kristin, Henrard, The Impact of International Non-Discrimination Norms in Combination with General Human Rights for the Protection of National Minorities, Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities (DH-MIN), Council of Europe, 2006, p1. Last visited on 28/07/2010 on: http:// www.coe.int/dghl/monitoring/minorities.
 • Library of Congress – Federal Research Division (July 2008). ;Country profile: Nigeria;. p. 9. Retrieved 28 December, 20
 • Mahuika et al. v. New Zealand, HRC, Communication No. 547/1993, UN Doc CCPR/C/70/D/547/1993, 15 Nov. 2000, Para 9.8. Last visited on 28/07/2010 on: http://www1. umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm.
 • Malakhovsky, Sergei & Pikul ,Alexander v. Belarus.Communication Mo.1207/2003 : 23/08/2005. CCPR/C/84/D/1207/2003.
 • Malenovski ,Jiri: Vers un regime coherent de Protection des minorities nationals en droit international? In: Nationalite, minorities et succession d’Etats, supra Fn.114, 1996.
 • Marks ,Stephen P. ;Defining Cultural Rights;, in Morten Bergsmo, Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden,Essays in honour of Asbjorn Eide,2003,Marinus Nijhoff Publishers.
 • Mathew C.R Craven: The European Community Arbitration Commission on Yugoslavia. In: 66 BYIL 333 (1995) [hereinafter: Craven (1995)].
 • McIntosh, Susan Keech, Current directions in west African prehistory. Palo Alto, California: Annual Reviews Inc, 215–258 p: ill, 1981.
 • Murray ,Rachel & Wheatley ,Steven , ; Group and African Charter on human and peoples’ rights; , Human Rights Quarterly, vol: 25,2003.
 • Nigel S, Rodley. ;Conceptual Problems in the Protection of Minorities: International Legal Developments; , Human Rights Quarterly, 1995, vol: 17.
 • Pellet ,Alein: Note sure la Commission d’Arbitrage de la Conference Europeenne pour la paix en Yougoslavie. In: 37 AFDI 329 ,1991.
 • Thornberry, Patrick, ;An Unfinished Story of Minority Rights;, p.52, for the full text see: lgi.osi.hu/Publications/18/1-3, 2001.
 • U.N. Doc. E/C. 12/1/Add.67 (2001), Para. 40. Last visited on 28/07/2010 on: http://www1. umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm.
 • U.N. Doc. E/C. 12/1/Add.87 (2003), Para. 44. Last visited on 28/07/2010 on: http://www1. umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm.
 • Un Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 1994.
 • UN-DOC.E/CN.4/367,7 April 1950, Geneva [hereinafter: Study of the Validity of the Under takings concerning Minorities].
 • Vuciri Ramaga ,Philip,; The Bases of Minority Rights ;,Human Rights Quarterly, vol: 14 , 1992.
 • Wright, Jane, Minority Groups, Autonomy, and Self-Determination, University of Essex, Department of Law and Human Rights Centre, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 19, p. 605, 1999. Last visited on 28/07/2010 on: http;//www.ojls.oxfordjournals.org .
 • http://abuja.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=149&pageid.
 • http://abuja.mfa.ir/index.aspx?siteid=149&pageid=24384.
 • http://alef.ir/vdciyvaput1azr2.cbct.html?318270.
 • http://hawzahnews.com/detail/News/364785.
 • http://ofogh1394.wisi.ir.
 • http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941020001346.
 • http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1955031.
 • http://www.irna.ir/fa/News/81879925.
 • http://www.shia-news.com/fa/news/108133.
 • http://www.welayatnet.com/fa/news/81859