تحلیلی بروصضعیت فرهنگی اجتماعی دوره قاجاربا تاکید برجایگاه زنان

نویسنده

سطح 2 مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران/ دکترا مطالعات زنان

چکیده

با مداقه در تاریخ فرهنگ هر منطقه،ریشه های عمیق برخی از کنش‌های فرهنگی - اجتماعی مردم در قرون بعدی روشن می‌گردد. در این بین بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی سلسله قاجار که سال‌های زیادی بر ایرانیان حکومت نموده و طی این سال‌ها اثرات فرهنگی, اجتماعی» اقتصادی و سیاسی خصوصا در جایگاه زنان بر جای گذاشته اند، قابل توجه است . پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی به تبیین وضعیت زنان موجود در دوران مورد نظر پرداخته و تحلیل‌هایی را براساس داده‌های تاریخی تبیین نموده است . نگاهی گذرا بر اوضاع فرهنگی آن زمان به ویژه در اوایل سلطنت این سلسله نشان می دهد زنان درباری و متمول موقعیت های اجتماعی مناسب‌تر و زنان بی‌سواد و غیر متمول موقعیت های پایین‌تری داشتند. براین اساس با توجه به بالا بودن درصد فقر مالی و فرهنگی در جامعه، اکثر زنان موقعیت اجتماعی نامناسبی داشته‌اند. مسائلی چون کم سوادی، خرافاتی بودن، گسترش مرگ و میر کودکان، عدم پایبندی به حقوق زنان و مواردی ازاین دست مشکلات مختلفی را برزنان تحمیل می نمود. در این میان فقر اقتصادی و وضعیت نافرجام سیاسی نیز خود باعث تقسیم بندی زنان در دو طیف متفاوت گردیده بود.

کلیدواژه‌ها