ارتباط هدف‌داری و ارزشمندی زندگی با سلامت انسان از دیدگاه قرآن

نویسندگان

1 دکترای علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول‌الدین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم، گروه علوم قرآن و حدیث.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث.

چکیده

سعادت و نیک­بختی مطلوب همۀ انسان­هاست و بر اساس آموزه­های قرآنی و روایی، سلامت معنوی یکی از مهم­ترین ابعاد سلامت و زمینه سعادت ابدی است. جهان امروز، جهان بحران معنا­داری است و درست در این بزنگاه، آموزه­های ناب دیانت قرآنی، انبیایی و علوی مجال حضور شایسته­تری می‌یابند. معناداری را می­توان با دو مؤلفۀ هدف­داری و ارزشمندی زندگی ترسیم کرد. در حکمت وحیانی اسلام، هدف نهایی آفرینش انسان، قرب الی ‌الله است و اهداف دیگر زمینه‌ساز رسیدن به این هدف معرفی شده‌اند. شناخت این اهداف و حرکت به سمت آن، حیات بشری را ارزشمند و معنادار می‌سازد. بحران بی‌معنایی ناشی از بی‌ارزش دانستن زندگی و نداشتن دورنمایی از هدفمندی در ابعاد مختلف زندگی است. پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطۀ معناداری زندگی با سلامت انسان به نگارش درآمده است. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که سلامت واقعی جز در سایۀ دین­داری حاصل نخواهد شد؛ زیرا دین، با تبیین هدف­داری زندگی و ارزشمندی آن، کارآمدترین ابزار رسیدن به سلامت و سعادت دنیوی و اخروی را در اختیار انسان قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها