منابع معرفت از دیدگاه شیخ مفید

نویسنده

دکتری شیعه شناسی، پژوهشگر دانشگاه قرآن حدیث، استاد و مدرس حوزه و جامعةالزهرا س

چکیده

از میان منابع معرفت دینی، عقل در نظرگاه شیخ مفید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت عقل و دلیل عقلی در باور شیخ مفید تا آن جاست که در هنگام تعارض عقل و سمع، عقل بر سمع ترجیح داده می‌شود. شیخ ‌مفید کاربست انحصاری عقل را در استنباط آموزه‌های اعتقادی، ناکارآمد می‌داند و معتقد است که عقل بدون پشتوانه سمع، نمی‌تواند به نتایج صحیح دست یابد. وی با تأویل روایات مربوط به عالم ذر، هرگونه معرفت فطری(پیشینی) را منکر می‌شود و قائل است که معرفت به خداوند اکتسابی است.

کلیدواژه‌ها