نقد پوزیتیویسم از دیدگاه شهید مطهری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ طلبه درس خارج.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه علامه طباطبایی؛ طلبه سطح سه رشته فلسفه اسلامی، جامعةالزهراس

چکیده

استاد مطهری منطق پوزیتیویست‌ها را در دو اصل خلاصه می‌کند: انکار بدیهی اولی و انحصار حرکت فکر از جزئی به کلی. ایشان با بیان نقض‌هایی که به ناچار باید مورد قبول پوزیتیویست‌ها قرار گیرد، سستی این اصول را به خوبی روشن می‌سازد. با مطالعه و بررسی این ایرادات به این نتیجه می‌رسیم که عمده اشکال استاد مطهری به منطق پوزیتیویست‌ها، این است که آن‌ها تجربه را تنها طریق معرفت معرفی نموده‌اند؛ در حالی که قضایایی داریم که بدون تمسک به تجربه برای ما حاصل گردیده‌اند. هم‌چنین شکل‌گیری قضایای تجربی نیز متوقف بر قبول بدیهیات اولیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها